Biografija

Branko Pavlović

Rođen je 19. juna 1972. godine. Diplomirao je 1997. godine je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalizirao je aktuarstvo 2009. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Prestižnu licencu Narodne banke Srbije za ovlašćenog aktuara stekao je 2008. godine i ovu funkciju je obavljao u kompanijama Delta Generali osiguranje a.d.o. Beograd, Delta Generali reosiguranje a.d.o. Beograd, Generali osiguranje Montenegro a.d. Podgorica i Delta Generali životna osiguranja a.d. Podgorica.

Preko 17 godina bio je član najužeg rukovodstva Delta osiguranja, Delta Generali osiguranja i Generali osiguranja. U periodu od 2010. do 2011. godine bio je predsednik Upravnog odbora Doma zdravlja Jedro u Beogradu, a nakon toga od 2011. do 2016. godine bio je član Upravnog odbora i izvršni direktor Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima Delta Generali.

Bio je predsednik Komisije za aktuarstvo Udruženja osiguravača Srbije u periodu od 2013. do 2018. godine i predsednik Odbora za elektronsko poslovanje Saveta stranih investitora (FIC) tokom 2018. godine .

Predsednik je Udruženja aktuara Srbije, član Saveta Međunarodnog udruženja aktuara i sudski veštak za aktuarstvo. Bavi se primenom Medjunarodnog računovodstvenog standarda broj 19 (MRS 19) i veštačenjem kredita u švajcarskim francima.

  OBRAZOVANJE
2009.   Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
  aktuar specijalista
1997.   Elektrotehnicki fakultet Univerziteta u Beogradu
  diplomirani inženjer elektrotehnike
 
STRUČNI ISPITI I LICENCE
2014.   Ministarstvo pravde Republike Srbije – sudski veštak za aktuarstvo
2009.   Narodna banka Srbije – Licenca ovlašćenog aktuara
2008.   Narodna banka Srbije – Privremena licenca ovlašćenog aktuara
2000.   Ministarstvo građevina Republike Srbije – Stručni ispit za dipl. inženjera elektrotehnike
 
OVLAŠĆENI AKTUAR
2008. - 2018.   Generali osiguranje Montenegro a.d. Podgorica
2008. - 2013.   Delta Generali osiguranje a.d.o. Beograd
2008. - 2012.   Delta Generali životna osiguranja a.d. Podgorica
2008. - 2010.   Delta Generali reosiguranje a.d.o. Beograd
 
 
POZICIJE
2016.- 2018. Generali osiguranje Srbija - član Izvršnog odbora,
odgovoran za IT, aktuarstvo i logistiku
2012.- 2016. Generali osiguranje Srbija - član Izvršnog komiteta
2007.- 2012. Delta Generali osiguranje - pridruženi član Izvršnog odbora
2000.- 2007. Delta osiguranje - direktor IT-a
1997.- 2000. SDC International - projektant računarskih mreža
 
PROFESIONALNE ORGANIZACIJE
2012.- ... Predsednik Udruženja aktuara Srbije

Branko Pavlovic - ovlašćeni aktuar ®