Biografija

Branko Pavlović

Rođen je 19. juna 1972. godine. Diplomirao je 1997. godine je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalizirao je aktuarstvo 2009. godine i doktorirao 2024. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Prestižnu licencu Narodne banke Srbije za ovlašćenog aktuara stekao je 2008. godine i ovu funkciju je obavljao u kompanijama Globos osiguranje a.d.o. Beograd, Delta Generali osiguranje a.d.o. Beograd, Delta Generali reosiguranje a.d.o. Beograd, Generali osiguranje Montenegro a.d. Podgorica i Delta Generali životna osiguranja a.d. Podgorica.

Član je Izvršnog odbora Globos osiguranja od sredine 2020. godine.

Predsednik je Udruženja aktuara Srbije, član Saveta Međunarodnog udruženja aktuara, sudski veštak za aktuarstvo i član Nadzornog odbora Alumni fondacije Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Bavi se primenom Medjunarodnog računovodstvenog standarda broj 19 (MRS 19).

Preko 17 godina bio je član najužeg rukovodstva Delta osiguranja, Delta Generali osiguranja i Generali osiguranja. U periodu od 2010. do 2011. godine bio je predsednik Upravnog odbora Doma zdravlja Jedro u Beogradu, a nakon toga od 2011. do 2016. godine bio je član Upravnog odbora i izvršni direktor Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima Delta Generali. Bio je predsednik Komisije za aktuarstvo Udruženja osiguravača Srbije u periodu od 2013. do 2018. godine, član Aktuarske komisije Narodne banke Srbije od 2019. do 2021. godine i predsednik Odbora za elektronsko poslovanje Saveta stranih investitora (FIC) tokom 2018. godine .

  OBRAZOVANJE
2024.   Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
  doktor ekonomskih nauka
2009.   Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
  aktuar specijalista
1997.   Elektrotehnicki fakultet Univerziteta u Beogradu
  diplomirani inženjer elektrotehnike
 
STRUČNI ISPITI I LICENCE
2014.   Ministarstvo pravde Republike Srbije – sudski veštak za aktuarstvo
2009.   Narodna banka Srbije – Licenca ovlašćenog aktuara
2008.   Narodna banka Srbije – Privremena licenca ovlašćenog aktuara
 
IMENOVANI OVLAŠĆENI AKTUAR
2020. - 2020.   Globos osiguranje a.d.o. Beograd
2008. - 2018.   Generali osiguranje Montenegro a.d. Podgorica
2008. - 2014.   Delta Generali osiguranje a.d.o. Beograd
2008. - 2012.   Delta Generali životna osiguranja a.d. Podgorica
2008. - 2010.   Delta Generali reosiguranje a.d.o. Beograd
  
 
POZICIJE
2020.- ........ Globos osiguranje - član Izvršnog odbora
2018.- 2020. Nezavisni konsultant,
iz oblasti IT-a, aktuarstva i osiguranja
 
2016.- 2018. Generali osiguranje Srbija - član Izvršnog odbora, Chief Operating Officer
odgovoran za IT i sistem kvaliteta, aktuarske poslove i logistiku i nabavku
2014.- 2016. Generali osiguranje Srbija - član Izvršnog komiteta, Chief Operating Officer
odgovoran za IT, aktuarske poslove, logistiku i nabavku, imovinske štete, štete na licima, sprečavanje prevara u osiguranju i preventivu
2012.- 2014. Delta Generali osiguranje - član Izvršnog komiteta
odgovoran za IT, aktuarske poslove i procese
2007.- 2012. Delta Generali osiguranje - pridruženi član Izvršnog odbora
odgovoran za IT, aktuarske poslove, organizaciju i u 2010. godini za zdravstveno osiguranje
2006.- 2007. Delta Generali osiguranje - direktor IT-a
2000.- 2006. Delta osiguranje - direktor IT-a
1997.- 2000. SDC International - projektant računarskih mreža
 
PROFESIONALNE ORGANIZACIJE
2012.- ... Predsednik Udruženja aktuara Srbije

Branko Pavlovic - ovlašćeni aktuar ®